⚖️  Juristfirman Unité

Mark- och miljööverdomstolen
2005-10-14 16:44 Miljööverdomstolen fastslår, genom dom i mål nr M7485-04, att psykisk oro hos närboende, i sig, är tillräckligt för att en mobilmast skall anses medföra sådan olägenhet för omgivningen som avses i mil...
Mark- och miljödomstolen i Växjö
2004-08-24 19:19 Miljödomstolen i Växjö har i dom M 18-00 kommit fram till att en verksamhetsutövare som exponerar sin omgivning för magnetfält i storleksordningen 0,18 - 0,54 mikrotesla kan vara skadeståndskyldig. K...
Kammarrätten i Göteborg
2004-08-20 19:02 Kammarrätten i Göteborg har i mål nr 7920-03 kommit fram till att boende över 500 meter från en planerad telemast kan ha klagorätt i bygglovsärendet pga försämrad utsikt. Klicka på länken ovan för re...
Regeringen
2003-05-05 13:41 I två fall har regeringen nekat teleoperatörer bygglov för master med stöd av 2 kap PBL. Klicka på länken ovan för referatet i fulltext.