⚖️  Juristfirman Unité

Juristfirman Unité (Unité Juridik och Förvaltning) tillämpar följande policy vid behandling av personuppgifter.

1. Registrerade personuppgifter
Vi registrerar uppgifter om personer i följande kategorier:

a. Kontaktpersoner för klienter, motparter, medparter, sakägare och andra vilka vi kommunicerar med i samband med att vi administrerar ett uppdrag.

b. Samarbetspartners och potentiella klienter.

De personuppgifter som samlas in och behandlas inkluderar namn och kontaktuppgifter. I övrigt rör det sig främst om uppgifter som du själv ingivit till oss, men vissa uppgifter kan också inhämtas från annat håll inom ramen för utförande av våra tjänster. Det kan t ex handla om uppgifter från offentliga bolags- och adressregister, kreditupplysningsföretag och Internet.

2. Ändamål och laglig grund 
Personuppgifter behandlas för att utföra och administrera uppdrag, genomföra jävskontroll, tillvarata dina eller vår klients intressen i övrigt, samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring och riskhantering.

Personuppgifterna behandlas av minst ett av följande skäl:

a. Behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärd på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

b. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

c. Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.

d. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett berättigat intresse som väger tyngre än den registrerades intresse samt grundläggande rättigheter och friheter.

3. Delning av personuppgifter 
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i följande fall:

a. Då det särskilt överenskommits med dig.

b. Då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller vår klients rättigheter och intressen. Uppgifter kan då t ex lämnas ut till domstol, myndighet, motpart, motpartsombud eller försäkringsgivare.

c. Då det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

Inga personuppgifter överförs utanför EU/EES, annat än i den utsträckning som det är nödvändigt inom ramen för hanteringen av ett uppdrag.

4. Lagringstid 
Personuppgifter som behandlas för administration av ett uppdrag sparas under en tid om tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter i bokföringen lagras i minst sju år i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. I övrigt sparas personuppgifter under den period det är nödvändigt för det aktuella ändamålet för vilket uppgifterna behandlas.

5. Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran rätta eller radera uppgifter om dig som inte är korrekta. Du har vidare rätt att begära att, under vissa förutsättningar och i viss utsträckning, få del av dina personuppgifter skriftligen. Om du är missnöjd med vår behandling kan du också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

6. Personuppgiftsansvarig 
Ansvarig för Juristfirman Unité är Mats Dämvik, med kontaktuppgifter nedan.